Cookies management by TermsFeed Cookie Consent VOP - Reklamní předměty, Reklamní textil, Dárkové předměty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Repre s.r.o


Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Repre s.r.o. (VOP) stanovují podmínky prodeje produktů a služeb společností Repre s.r.o. (dodavatel) třetím stranám (klienti). Prodej všech produktů a služeb se řídí těmito VOP, které jsou neoddělitelnou součástí každé nabídky vypracované dodavatelem, pokud smluvní podmínky mezi dodavatelem a klientem neurčují jinak.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Článek I. Dodavatel Repre s.r.o.
1.01
Repre s.r.o. (dále jen dodavatel) se sídlem Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, IČO 28882628, DIČ CZ28882628, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150886.
 
Článek II. Klienti
2.01
Repre s.r.o. prodává svoje produkty a služby výhradně právnickým osobám nebo fyzickým osobám podnikatelům. Předměty prodávané společností Repre s.r.o. musí být použité jen k propagačním a dárkovým účelům.
 
2.02
Klient nesmí žádnými prostředky, úplně, nebo částečně prodat/postoupit tyto VOP nikomu. Tyto VOP nezakládají žádný typ zastupování nebo mandátní vztah mezi společností Repre s.r.o. a klientem. Jakékoliv úpravy těchto VOP musí být písemně odsouhlasené oběma stranami.
 
Článek III. Produkty: ceny a charakteristika
3.01
Ceny uvedené v cenících/nabídkách/katalozích společnosti Repre s.r.o. jsou vždy uváděné v korunách (CZK), pokud není specifikováno jinak v rámci písemné komunikace, jsou bez DPH a bez jakýchkoliv dalších nákladů, pokud není dohodnuto jinak. Slevy z ceníkových cen má dodavatel právo určit s ohledem na množství prodaného produktu, momentální situaci na skladě a podle aktuální cenové politiky dodavatele. Standardní slevy pro jednotlivé klienty jsou uvedené v klientské sekci na www.repredarky.cz resp. v příloze těchto VOP.
 
3.02
Ceník zveřejněný dodavatelem ruší a plně nahrazuje jakékoliv předcházející ceníky, týkajíce se stejných produktů resp. služeb a je závislý na skutečné momentální dostupnosti produktů.
 
3.03
Produkty by neměly být nikdy považované za vzorky, pokud není dohodnuto jinak písemně mezi dodavatelem a klientem.
 
3.04
Libovolné technické parametry a zveřejněné ceny mohou být dodavatelem měněné bez předcházejícího upozornění, pokud předtím nebyly závazně potvrzené Potvrzením přijetí objednávky.
 
Článek IV. Objednávky na zboží a služby
4.01
Objednávky zaslané společnosti Repre s.r.o. musí být zaslané pouze písemnou formou s využitím těchto komunikačních kanálů:

 1. Elektronická pošta (e-mail na info@repredarky.cz resp. na email: uvedený na www.repredarky.cz v sekci kontakty – obchodní oddělení)
 2. Fax (faxová správa na faxové číslo: +420 284 860 475)
 3. Pošta (služby České pošty resp. jiného doručovatele /kurýra) doručená na adresu Repre s.r.o., Pražská 810/16, 102 00 Praha 10 - Hostivař
 
Každé jiné doručení objednávky (telefonickým hovorem, sms) musí být následně doručené jedním z třech způsobů uvedených v 0, 0 a), b), c). Datum doručení objednávky je považovaný za datum zahájení vyřizování objednávky
 
4.02
Objednávky zaslané společnosti Repre s.r.o. musí být vyplněné ve všech částech a musí obsahovat všechny detailní informace umožňující správnou identifikaci objednávaných produktů resp. služeb.
 
4.03
Každá objednávka zaslaná klientem dodavateli musí být považovaná za skutečnou smlouvu a bude zavazovat Repre s.r.o. jen po písemném potvrzení ze strany Repre s.r.o. Splněné objednávky ze strany Repre s.r.o. musí být považované za potvrzení a přijetí objednávky.
 
4.04
Společnost Repre s.r.o. je oprávněná nepřijmout objednávky, které nejsou řádně vyplněné, nebo pokud není zřejmé, že správným způsobem reprezentují produkty a pokud mají rozpor s jedním, nebo více body těchto VOP.
 
4.05
Pokud Repre s.r.o. nedodá potvrzenou a akceptovanou objednávku (pokud objednané zboží není k dispozici), bude o tomto dodavatel informovat klienta v co nejkratším možném čase a vrátí zákazníkovi peníze už zaplacené za zboží a dodaní této objednávky. V tomto případě klient nebude mít více právo žádat žádnou jinou náhradu.
 
4.06
Všechny fiskální dokumenty, týkající se objednaného zboží a služeb budou dodavatelem předané klientovi při příležitosti dodaní zboží resp. služeb.
 
4.07
Odběratel má právo stornovat závaznou objednávku jen v případě výrazného opoždění dodávky proti předpokládanému termínu dodaní a to jen v rozsahu zpožděné dodávky. V každém jiném případě stornování objednávky je dodavatel oprávněný požadovat od odběratele smluvní pokutu ve výši 30% ceny za produkt uvedené v nabídce resp. v potvrzení přijaté objednávky, který byl předmětem závazné objednávky a klient se zavazuje zaplatit smluvní pokutu do 14 dní od doručení výzvy na úhradu.
 
Článek V. Zapůjčení vzorků produktů
5.01
Dodavatel může klientovi zapůjčit vzorek produktu, který může využít k prezentaci na základě zaplacení zálohy za vzorek, která musí být minimálně v hodnotě ceníkové ceny vzorku. Vzorek i nadále zůstává vlastnictvím dodavatele. Objednání zapůjčení, ale i samotné zapůjčení vzorku musí proběhnout písemnou formou.
 
5.02
Klient se zavazuje vrátit vzorek nepoškozený resp. v takovém stavu, v jakém mu byl zapůjčen. Doba zapůjčení je určená na 5 pracovních dní, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 
5.03
V případě nevrácení vzorků podle dohodnutých podmínek resp. vrácení vzorků v jiném stavu než byly zapůjčené, dodavatel má právo účtovat klientovi ceníkovou cenu vzorku a jednorázový poplatek 1.000,- CZK. Po uhrazení závazků spojených se zapůjčeným vzorkem, vzorek přechází do vlastnictví klienta.
 
5.04
Klient má právo na vytvoření vzorku přímo na míru (produkt označený logem klienta, nebo logem třetí osoby). Tímto vzniká dodavateli právo na vyúčtování nákladů na vytvoření takového vzorku. Náklady na výrobu vzorku mohou být započítané do celkové sumy objednávky, když klient vystaví objednávku na další množství zboží shodného s vyrobeným vzorkem, nejpozději do 2 dní od vyrobení vzorku.
 
Článek VI. Dodaní produktů a služeb
6.01
Dodání objednaného zboží a služeb klientem bude standardně vyřízené do 3 (třech) týdnů od potvrzení přijetí objednávky, pokud v tomto potvrzení není uvedeno jinak, resp. pokud termín dodání byl písemně dohodnutý mezi dodavatelem a klientem na jinou dobu.
 
6.02
Způsob dodání zboží a služeb je dohodnutý před přijetím objednávky resp. nejpozději je uvedený v potvrzení přijetí objednávky. Dodaní zboží a služeb se může uskutečnit následujícími způsoby:
 1. Osobně ze skladu Repre s.r.o. (EXW) – klient potvrdí převzetí zboží svým podpisem na dodacím listě nebo faktury v prostorách společnosti Repre s.r.o. Po podepsání dodacího listu nebo faktury přebírá na sebe plnou zodpovědnost za správnost a kompletnost a nepoškození dodávky.
 2. Dopravu zabezpečuje dodavatel (DAF) – klient potvrdí převzetí zboží svým podpisem na dodacím listě nebo faktury v místě určení (dohodnuté písemně v objednávce). Po podepsání dodacího listu nebo faktury přebírá na sebe plnou zodpovědnost za správnost a kompletnost a nepoškození dodávky.
 3. Dodavatel využije na přepravu třetí osobu (kurýra) (CFR) - dodavatel zásilku zabezpečí a zabalí proti poškození produktů a nese plnou zodpovědnost za zboží v zásilce, až do podepsání přepravního listu klientem, kde je klient povinen před podepsáním přepravního listu zkontrolovat nepoškození zásilky.
 4. Dopravu zabezpečuje klient (FCA) – v případě, že klient bude organizovat a zajišťovat dodání zboží a služeb prostřednictvím vybraného dopravce, ponese vždy riziko a zodpovědnost za dodání zboží a služeb klient. Konkrétně, klient bude nést zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo poškození zboží a služeb během dopravy.
 
6.03
Platba za dopravu a manipulaci produktů a služeb je následující, pokud není dohodnuto jinak:
 1. Pokud celková hodnota objednávky nepřesáhne 5.000 Kč, pak platba za dopravu a manipulaci činí 500 Kč.  Pokud je odběratel již registrovaným uživatelem, bude mu účtována částka 120 Kč za každý balík.
 2. Pokud  celková hodnota objednávky přesáhne 5.000 Kč, ale nepřesáhne 15.000 Kč, pak platba za dopravu a manipulaci je 120 Kč/balík
 3. Pokud  celková hodnota objednávky přesáhne 15.000 Kč, ale nepřesáhne 30.000 Kč, pak platba za dopravu a manipulaci je 55 Kč/balík
 4. Pokud  celková hodnota objednávky přesáhne 30.000 Kč, nese náklady na dopravu dodavatel.

 
6.04
Klient se zavazuje odebrat objednaný produkt nebo jeho část nejpozději do 5 dní od písemné, mailové nebo faxové výzvy dodavatele. Při neakceptování této výzvy má dodavatel právo prodat objednaný produkt jinému subjektu nebo zabezpečit jeho další uskladnění na náklady klienta.
 
Článek VII. Fakturace a platební podmínky
7.01
Dodavatel má právo, pokud není dohodnuto jinak, požadovat od klienta zálohu za objednané zboží ve výši 100%, už před objednáním produktů a služeb u svých dodavatelů.
 
7.02
Platba za dodané zboží se provádí v hotovosti, na základě zálohové faktury, nebo na dobírku, pokud není písemně dohodnuto jinak v klientské smlouvě. Nejpozději však při odevzdání zboží.
 
7.03
Platbu za zapůjčení vzorků, pokud není dohodnuto jinak, je povinen klient uhradit nejpozději při přebíraní zapůjčeného vzorku.
 
7.04
Dodavatel má právo na částečnou fakturaci, když objednávka nebyla dodaná jednorázově, ale postupně.
 
Článek VIII. Záruky a reklamace
8.01
Záruční doba na produkty a služby dodávané společností Repre s.r.o. je 12 měsíců od převzetí produktů a služeb podle Článku VI. Odstavce 6.02
 
8.02
Klient je povinen reklamovat zjevnou chybu na produktu bezodkladně po převzetí zboží nejpozději však do 5 dní od převzetí produktu. Na později uplatněnou reklamaci zjevné chyby má dodavatel právo nepřihlížet.
 
8.03
Dodavatel poskytuje záruku na produkt v plném rozsahu, jen když byl produkt použitý na účely jeho určení, nebyl jakýmkoliv způsobem upravený, nebo pozměněný.
 
8.04
Když chce klient uplatnit reklamaci na zakoupené zboží, je povinen doručit dodavateli produkt na vlastní náklady do skladu Repre s.r.o. s kopií předávacích dokladů. Produkt musí být čistý nepotištěný a nesmí být na něm jiná chyba jako ta, která je uvedená v popise chyb v reklamačním protokole (podle 8.05)
 
8.05
Chyby na produktu musí být přesně popsané a Reklamační formulář musí být doručený písemnou formou, jako komunikační kanály musí být zvolené podle 4.01 těchto VOP. Tiskopis Reklamačního formuláře si můžete stáhnout na naši stránce v sekci Reklamační formulář nebo přímo ZDE.
8.06
Dodavatel si vyhrazuje dobu na vyřízení reklamace 30 dní od přijetí reklamace.
 
8.07
Když dodavatel rozhodne o tom, že reklamace byla oprávněná, dodavatel bezodkladně vymění reklamované zboží za nový produkt resp. vrátí kupní cenu za produkt klientovi.
 
8.08
Když dodavatel rozhodne o tom, že reklamace byla neoprávněná má právo účtovat klientovi náklady vzniklé řešením této reklamace. Klient má povinnost tyto náklady uhradit bezodkladně nejpozději však do 7 dní od doručení rozhodnutí o zamítnutí reklamace.
 
8.09
Dodavatel nenese zodpovědnost za chyby na produktu zapříčiněné mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujícího spotřebního materiálu, nebo při jiném porušení záručních podmínek, zjištěných pracovníkem dodavatele. Zároveň se klient zavazuje uhradit dodavateli všechny náklady související s případným odstraněním chyby, která nebyla kvalifikovaná jako záruční.

Článek IX. Ochrana osobních údajů
9.01
V souvislosti s NařízenímEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), které je účinné od 25.5.2018, společnost REPRE, s.r.o. informuje své odběratele a dodavatele, že Všeobecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů naleznete na stránce: www.repredarky.cz/osobniudaje.

9.02
Své osobní údaje můžete kdykoli změnit a upravit, nebo se rozhodnout pro jejich vymazání. Všechny podněty týkající se ochrany osobních údajů, lze zasílat e-mailem na osobniudaje@repredarky.cz nebo na REPRE, s.r.o.,  Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař.

Článek X. Závěrečné ustanovení
10.01
Tyto VOP nemají určený datum vypršení platnosti, pokud nebudou jinak odvolané dodavatelem.
 
10.02
Tyto VOP se řídí podle platného právního řádu České republiky. Když jsou, nebo se stanou některé ustanovení těchto VOP neplatnými, nebo v rozporu s platným právním řádem České republiky, nebo se stanou nevynutitelnými, a to celkem nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývajících častí příslušného ustanovení tím zůstávají nedotknuté.
 
10.03
Dodavatel si vyhrazuje právo tyto VOP změnit. Změna VOP se považuje za účinnou vůči klientovi dnem zveřejnění VOP na internetové stránce dodavatele – www.repredarky.cz s uvedením data platnosti VOP.
 
10.04
Právní vztahy, které nejsou výslovně upravené těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku ve znění platném v České republice
 
Všeobecné obchodní podmínky si stáhněte ZDE